Ἐκδόσεις Ἱερᾶς Μονῆς Χρυσοπηγῆς    

«Bίος καί Λόγοι,
Ἁγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου
»

(Ἐπετειακή ἔκδοση: 2003-2023)

Tό βιβλίο, μεταφρασμένο σέ πολλές γλῶσσες, μεταδίδει σέ ὅλο τόν κόσμο τόν αὐθεντικό πατερικό λόγο τοῦ ὁσίου Γέροντος.
Ἔχει μεταφραστεῖ καί ἐκδοθεῖ στά: ἀγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ἀραβικά, ρωσικά, ρουμανικά, σερβικά, βουλγαρικά, φινλανδικά, ὁλλανδικά, δανέζικα, οὐγγρικά, ἐσθονικά, κορεάτικα, ἀρμενικά, ἰταλικά, σουηδικά, πολωνικά, γεωργιανά καί ἐτοιμάζεται ἡ ἔκδοσή του στά ἰσπανικά, νορβηγικά, ἰαπωνικά, περσικά καί πορτογαλικά.

 

«Ὁ Χριστός εἶναι τό πᾶν»
Ἁγίου Πορφυρίου Kαυσοκαλυβίτου
(2019, ε' ἔκδ.)
Tό βιβλίο εἶναι μεταφρασμένο στά ἀγγλικά, γαλλικά, ρώσικα, ρουμανικά, οὐκρανικά, σουαχίλι, τούρκικα καί τοιμάζεται ἡ ἔκδοσή του στά γερμανικά, κροατικά καί δανέζικα.

«Ἀκολουθία ἁγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου»
(2016, β' ἔκδ.)
«Παράκλητικός κανόνας στόν ἅγιο Πορφύριο τόν Καυσοκαλυβίτη»
(2016, β' ἔκδ.)

Ἅγιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης
Τό σκεῦος τῆς Χάριτος
(2020, β' ἔκδ.)

 

«Τό Ἄγγιγμα τοῦ Πνεύματος»
Ἀπό τό ἰσλαμικό Ἰράν στήν Ὀρθοδοξία

(2017, β' ἔκδ.)

 

«Γερόντισσα Θεοσέμνη»
(2001, α' ἔκδ. - 2010, ε' ἔκδ. ἐπαυξημένη)

Τό βιβλίο ἔχει μεταφραστεῖ καί ἐκδοθεῖ στά ἀγγλικά, γαλλικά, ρουμανικά, ἀραβικά, ρωσικά
καί σερβικ
ά.

 

«Προσκυνητάριο Ἱερᾶς Σταυροπηγιακῆς

Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς - Χρυσοπηγῆς»

(2006, α' ἔκδ.)

Tό βιβλίο ἔχει μεταφραστεῖ καί ἐκδοθεῖ στά ἀγγλικά.

 

«Γέροντας Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης.

Ὁρόσημο ἁγιότητος στό σύγχρονο κόσμο»

(2008, α' ἔκδ.)

Πρακτικά Διορθόδοξου Μοναστικοῦ Συνεδρίου

(Ἁγία Κυριακή - Χανιά, Μάιος 2007)

 

«Μοναστική Ζωή καί Παράδοση.

Διορθόδοξη Προσέγγιση»

(2011, α' ἔκδ.)

Πρακτικά Διορθόδοξου Μοναστικοῦ Συνεδρίου

(Ἁγία Κυριακή - Χανιά, Μάιος 2010)

 

«Ἁγίου Πορφυρίου Kαυσοκαλυβίτου,

Λόγοι περί πνευματικῆς ζωῆς»

(2004, α' ἔκδ. - 2010, δ' ἔκδ.)
Τό βιβλίο ἔχει ἐκδοθεῖ στά ρουμανικά.

 

«Ἁγίου Πορφυρίου Kαυσοκαλυβίτου,

Λόγοι περί τῆς ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν»

(2004, α' ἔκδ. - 2020, θ' ἔκδ.)
Τό βιβλίο ἔχει ἐκδοθεῖ στά ρωστικά καί ρουμανικά.

 

«Ἁγίου Πορφυρίου Kαυσοκαλυβίτου,

Λόγοι περί ἀσθενείας καί παρακλήσεως»

(2013, α' ἔκδ. - 2020, δ' ἔκδ.)
Τό βιβλίο ἔχει ἐκδοθεῖ στά ρουμανικά.

 

«Ἁγίου Πορφυρίου Kαυσοκαλυβίτου,

Λόγοι περί προσευχῆς καί μετανοίας»

(2013, α' ἔκδ. - 2017, γ' ἔκδ.)
Τό βιβλίο ἔχει ἐκδοθεῖ στά ρουμανικά.

 
 

«Ἁγίου Πορφυρίου Kαυσοκαλυβίτου,

Λόγοι περί τοῦ ἀγγελικοῦ πολιτεύματος»

(2021, α' ἔκδ.)

   
 

CD Ἁγίου Πορφυρίου Kαυσοκαλυβίτου
ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ
 (Ἐπιλογές ἀπό λόγους τοῦ ἁγίου Πορφυρίου)

   
 

«Συναξάρι τῶν Νέων Ἁγίων»
(2023, α' ἔκδ.)

 

   
 

«Σταλαγματιές τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.

Οἱ ἅγιοι καί τό περιβάλλον»

(2006, α' ἔκδ. - 2015, δ' ἔκδ.)

Τό βιβλίο ἔχει μεταφραστεῖ στά γερμανικά, φινλανδικά, ρουμανικά, γαλλικά, ἀραβικά, ρωσικά, πολωνικά, σερβικά καί ἐτοιμάζεται ἡ ἔκδοσή του στά ἀγγλικά.

   
 

«Ἕνας θαυμαστός ὕπνος.

Οἱ Ἅγιοι Ἑπτά Παῖδες τῆς Ἐφέσου»

(2010, α' ἔκδ.)

   
 

«Ἄνθρωπος καί κόσμος.

Ἡ διαλεκτική τῆς κοσμολογίας τοῦ ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ
καί τῆς αἰσχύλειας θεώρησης τοῦ πεπρωμένου
»

(2010, α' ἔκδ.)

   
 

«Παρακλητικοί Kανόνες τῆς Παναγίας τῆς Zωοδόχου Πηγῆς
καί τῶν ἐν τῇ Ἱερᾷ Mονῇ Xρυσοπηγῆς τιμωμένων Ἁγίων
καί Xαιρετιστήριοι Oἶκοι Παναγίας Xρυσοπηγῆς
»

(2005, α' ἔκδ.)

   
   

«Ἱερά Ἀκολουθία τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς μετά εἰκοσιτεσσάρων οἴκων (χαιρετισμῶν)»
Μελοποιηθεῖσα καί συμπληρωθεῖσα ὑπό τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Εὐαγγέλου Παχυγιαννάκη

   
    Ἡ Μονή Χρυσοπηγῆς ἔχει ἐπίσης ἐκδώσει τόν ε' τόμο τοῦ «Μητερικοῦ» , τοῦ Δημητρίου Τσάμη (1995).    
    Δεῖτε εδῶ τόν τιμοκατάλογο τῶν ἐκδόσεων    
    Κεντρική σελίδα